Persoonlijkheid in perspectieven:
een instrumentarium

De Drie Perspectieven Persoonlijkheids Questionnaire (3ppq) is een online instrumentarium ten dienste van de psychologische beroepspraktijk, voor het in kaart brengen van: Het accent in de toepassing van de 3ppq ligt op eventuele discrepanties tussen deze perspectieven, speciaal het metaperspectief en het anderenperspectief. Zulke discrepanties wijzen op mogelijke fricties in de relatie tussen de cliŽnt en diens sociale omgeving. De 3ppq, vrij te gebruiken door psychologen NIP na eenmalige registratie via inloggen, dient om in gesprek met de cliënt te komen tot reflectie op die discrepanties. De veronderstelling daarbij is dat de cliënt daardoor beter in staat is de relatie met de sociale omgeving te hanteren.

De inhoud van het instrumentarium (zie toelichting) bestaat uit een betrekkelijk korte persoonlijkheidsvragenlijst in drie versies, een scoringsprogramma, en een rapportagemodule. Het systeem is beveiligd conform AVG-maatstaven.